niedziela, 04 marca 2007 20:13
Oceń artykuł
(0 głosów)

InWaterPolitechnika Gdaska wraz z 20 partnerami z Polski, Niemiec, Litwy i Rosji podja si realizacji projektu InWater ?Wykorzystanie rdldowych Drg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego?. Projekt ten jest finansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIB Region Morza Batyckiego.

Obecnie partnerzy projektu InWater stwarzaj podstawy do ubiegania si o Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, ktre pozwol na zagospodarowanie drg wewntrznych i zbudowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej. Taka odbudowa umoliwiyby prowadzenie m.in. dziaalnoci rekreacyjnej, agroturystycznej, gastronomicznej i transportowej. Aby korzystanie z daru natury jakim s rzeki i jeziora stao si moliwe, partnerzy projektu wyznaczyli sobie realizacj nastpujcych celw:
? podniesienie wiedzy spoeczestwa z korzyci pyncych z posiadania rdldowych drg wodnych i moliwociach zagospodarowywania ich w sposb przynoszcy zyski zarwno inwestorom jak i osob korzystajcym z tych wd,
? wzrost zainteresowania politykw i decydentw kwesti rozwoju drg wodnych, jako czynnika sprzyjajcego rozwojowi regionalnemu i ponadregionalnemu w zakresie turystyki i transportu,
? stworzenie forum wsppracy pomidzy jednostkami odpowiedzialnymi za rozwj drg wodnych,
? popularyzacja dziaa podejmowanych przez polskie miasta i gminy na rzecz zagospodarowania nabrzey,
? wskazanie kierunkw dziaa na rzecz osigania standardw komunikacji wodnej i infrastruktury nabrzey w krajach zachodnich Europy,
? przygotowanie materiaw i opracowa niezbdnych dla wykorzystania Funduszy Strukturalnych dla inwestycji zwizanych z drogami wodnymi.

Partnerzy InWater podjli ju dziaania majce na celu wykorzystanie wewntrznych drg wodnych:
? w marcu br. odbya si w Politechnice Gdaskiej I Midzynarodowa Konferencja InWater, podczas ktrej zdefiniowano bariery utrudniajce wykorzystanie rdldowych drg wodnych dla rozwoju regionalnego. Uczestnicy podjli tematy zwizane z rozwojem transportu wodnego w Europie, aspektami ekonomicznymi infrastruktury turystyki wodnej, oznakowaniem drg wodnych oraz ocen aktywnoci samorzdw terytorialnych w dziaaniach na rzecz wykorzystania potencjau drg wodnych.

? w czerwcu br. zapoznali si z dowiadczeniami krajw Regionu Morza Pnocnego w zakresie wykorzystania drg wodnych i kanaw i mieli okazj goci w firmie British Waterways, partnera wiodcego projektu Canal Link

? w czerwcu br. w Tczewie odbyy si warsztaty pt: ?Czy korzystamy ze skarbu jakim s rdldowe drogi wodne??, identyfikujce moliwoci i bariery w wykorzystaniu rdldowych drg wodnych dla rozwoju regionalnego na polskim obszarze drogi wodnej E-70 Berlin - Kaliningrad.

I Midzynarodowa Konferencja ?InWater?- Wykorzystanie rdldowych Drg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego odbya si 21 marca na Politechnice Gdaskiej . Organizatorem konferencji jest Wydzia Inynierii Ldowej i rodowiska Politechniki Gdaskiej.

I Midzynarodowa Konferencja ?InWater? rozpocza wdraanie projektu pod tym samym tytuem.

Partnerami projektu InWater? (realizowanego w ramach programu Inicjatywy Wsplnotowej INTERBERG III B ? Region Morza Batyckiego) s jednostki samorzdw terytorialnych, ministerstwa zajmujce si ochron rodowiska, transportem, budownictwem oraz turystyk, uniwersytety, liczne stowarzyszenia miast i gmin, a take biura planowania przestrzennego ? cznie 21 partnerw pochodzcych z czterech krajw: Polski, Litwy, Niemiec i Rosji. Partnerem wiodcym projektu jest Politechnika Gdaska.

Wszystkich partnerw projektu czy idea ?powrotu miast i gmin nad rzeki? i peniejszego wykorzystanie ich potencjau dla rozwoju regionalnego. Realizowa bd w ramach projektu InWater zadania dotyczce rewitalizacji, ustanowienia systemu bezpieczestwa oraz ujednolicenia uregulowa prawnych odnoszcych si do rdldowych drg wodnych. Efekty projektu bd wykorzystane przy ubieganiu si o dotacje z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na realizacj istotnych dla regionu inwestycji infrastrukturalnych.

Gwnym celem organizatorw konferencji jest zdefiniowanie barier w wykorzystaniu rdldowych drg wodnych dla rozwoju regionalnego. Uczestnicy porusza bd zagadnienia dotyczce przesanek rozwoju transportu na rdldowych drogach wodnych w Europie. W ich krgu ich zainteresowania znajd si rwnie aspekty ekonomiczne rozwoju infrastruktury turystyki wodnej, oznakowanie drg wodnych oraz zagadnienia aktywnoci samorzdw terytorialnych w dziaaniach na rzecz wykorzystania potencjau drg wodnych.

Warsztaty pt. ?Czy korzystamy ze skarbu jakim s rdldowe drogi wodne?" przebiegajce w ramach projektu InWater, odbyy si 19 czerwca 2006r. w siedzibie Urzdu Miejskiego w Tczewie.

Warsztaty, ktre zostay zorganizowane przez Politechnik Gdask maj na celu identyfikacj moliwoci i barier w wykorzystaniu rdldowych drg wodnych dla rozwoju regionalnego na obszarze polskim drogi wodnej E-70 Berlin - Kaliningrad. Partnerzy polscy uznali za swj region pilotaowy polski odcinek midzynarodowej drogi wodnej E-70 Berlin- Kaliningrad. Ponadto uczestnicy warsztatw skoncentruj si na zagadnieniach zwizanych z lokalizacj przystani, ograniczeniami w egludze rdldowej w Polsce oraz wymaganiami formalno-prawnymi eglugi. Warsztaty maj uwiadomi, i rdldowe drogi wodne w rejonie Morza Batyckiego znacznie rni si swoim stopniem rozwoju oraz wykorzystania. W jego poudniowo-wschodniej czci obserwuje si sta degradacj infrastruktury technicznej oraz niedocenianie roli jak rdldowe drogi wodne mog peni w regionie. Zrwnowaony rozwj i lepsza integracja terytorialna wymaga midzynarodowej wsppracy w Wykorzystaniu rdldowych Drg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego. Temu celowi suy projekt InWater.

Poprawiane: poniedziałek, 24 maja 2010 20:29
Darecki

Darecki

Organizator rejsu Mazury Amsterdam Mazury (Orionem do Amsterdamu). Twrca portalu Kanaly.Info. Wielbiciel Fiatw 126p.

Strona www: kanaly.info

Najnowsze artykuły autora Darecki

Więcej z tej kategorii: « Niedugo rusza egluga Wilana egluga rdldowa w Polsce »

1 Komentarz