niedziela, 04 marca 2007 11:22
Oceń artykuł
(0 głosów)

Barka na OdrzeWizerunek polskiej eglugi rdldowej jest skromny w porwnaniu z innymi krajami Unii Europejskiej

Udzia procentowy eglugi rdldowej w poszczeglnych krajach EU ksztatuje si na poziomie 14% w Belgii, 12% w Niemczech, 44% w Holandii i 0,9% w Polsce.

Analiza struktury transportu towarowego w Polsce pokazuje znaczce rnice wielkoci transportu towarw z innymi krajami Europy Zachodniej.
Przyczyny tego zupenie odmiennego stanu upatrywa naley w niemal zupenym braku infrastruktury eglugi rdldowej.
W celu rozwoju tego ekologicznego, ale zmarginalizowanego rodka transportu konieczna jest przede wszystkim zmiana polityki transportowej.

Podstawow barier dla rozwoju tej brany jest brak sieci kanaw speniajcych wymogi umoliwiajce ich eksploatacj przez jednostki pywajce.

Obecnie tylko 5% dugoci polskich drg wodnych spenia kryteria stawiane drogom wodnym IV iV kategorii ijest to kilka niepoczonych odcinkw ocznej dugoci 206 km.
Istnieje zatem okoo 100 km drg wodnych klasy IV ipowyej, podczas gdy wEuropie sie drg wodnych dostpnych dla typowych barek (o tonau 1350 t) siga 10 tys. km dugoci.
Dla porwnania, odsetek drg wodnych IV iV kategorii wobec reszty sieci drg wodnych wynosi we Francji - 29%, wBelgii - 55%, wHolandii - 50%, wNiemczech - 70%. Jest to od 6- do 14-krotnie wicej ni wPolsce.
rednio wkrajach Unii Europejskiej transportem rdldowym przewozi si 7,1% ogu towarw, awic 14-krotnie wicej ni wPolsce.

Wzrost znaczenia eglugi rdldowej wPolsce jest uwarunkowany zagospodarowaniem drg wodnych, stworzeniem takich warunkw armatorom polskim, aby byli wstanie konkurowa zinnymi przewonikami naZachodzie Europy, zamian wyeksploatowanej floty nanow, przystosowan do wspczesnych wymaga eglugi rdldowej.

Perspektyw dla eglugi rdldowej jest jej udzia wwybranych segmentach rynku:

- obsuga portw morskich, przede wszystkim Szczecin ? winoujcie
- obsuga obrotw handlu zagranicznego wrelacji zNiemcami, Holandi
- przewozy pasaerskie przybrzene, turystyczne wrelacji Niemcy ? Polska

egluga rdldowa w Europie

egluga rdldowa stanowi istotny element systemu transportowego krajw Unii Europejskiej. Najbardziej rozwinite rynki usug transportu wodnego rdldowego znajduj si wHolandii, Belgii, Niemczech iLuksemburgu.
Wedug Komisji Europejskiej egluga rdldowa jest jednym znajbardziej proekologicznym rodkiem transportu, ktrego rozwj wkrajach Unii Europejskiej zdeterminowany jest midzy innymi ze wzgldu namae zuycie energii, nisk emisj zanieczyszcze powietrza iniskie koszty zewntrzne.

Jak podaj dane Ministerstwa Infrastruktury: 1 litr paliwa pozwala przewie barce naodlego 1 km a 127 ton adunku, podczas, gdy samochodem jedynie 50 ton, akolej 97 ton. Niska energochonno jest przyczyn znacznie mniejszej ni wtransporcie samochodowym emisji zanieczyszcze powietrza. Koszty zewntrzne transportu rdldowego wynosz wg opracowa Komisji Europejskiej 5 Euro na1000 tkm is blisko piciokrotnie mniejsze ni koszty zewntrzne transportu drogowego (24,12 Euro/1000 tkm).

Polityka transportowa Unii Europejskiej zapowiada renesans eglugi rdldowej, przewiduje wzrost przewozu towarw wodnymi drogami rdldowymi wEuropie.

Podczas gdy transport samochodowy napotyka bariery wpostaci kongestii nadrogach, drogi wodne dysponuj duymi rezerwami przepustowoci.
Na uwag zasuguje dua adowno imasowo floty eglugi rdldowej.

W krajach Unii Europejskiej obserwowany jest spadek udziau towarw masowych narzecz wzrostu udziau pproduktw, przewozw drobnicy ikontenerw.

Szanse dla rozwoju eglugi rdldowej tkwi wrozwoju przewozw:

- kombinowanych
- przybrzenych
- morsko-rzecznych

oraz wumocnieniu dotychczasowej pozycji eglugi rdldowej narynkach europejskich, dostosowania do nowych warunkw, zmianach technologii przewozu, transportu nowych adunkw.
Wane znaczenie dla rozwoju eglugi rdldowej ma prowadzona polityka, polegajca natworzeniu sieci drg wodnych dla transportu kombinowanego, punktw logistycznych wportach rzecznych imorsko-rzecznych.

Poprawiane: wtorek, 27 kwietnia 2010 11:26
Darecki

Darecki

Organizator rejsu Mazury Amsterdam Mazury (Orionem do Amsterdamu). Twrca portalu Kanaly.Info. Wielbiciel Fiatw 126p.

Strona www: kanaly.info

Najnowsze artykuły autora Darecki

Więcej z tej kategorii: « Wykorzystanie rdldowych Drg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego rda Wisy i Odry »

1 Komentarz