Kanaly.info Logo
Kanaly.info

  Spis stron                 Site language:   Polski   English   Deutsch   Francais   Lietuviu   Nederlands   Espanol   Cestina   Slovensky  

Kanaly.info

W tej chwili na stronie: 8 użytkowników


Najpopularniejsze

NajnowszeWykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego   Oglądano 5088 razy
ImagePolitechnika Gdańska wraz z 20 partnerami z Polski, Niemiec, Litwy i Rosji podjęła się realizacji projektu InWater „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju
Regionalnego”
. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IIIB Region Morza Bałtyckiego.

Obecnie partnerzy projektu InWater stwarzają podstawy do ubiegania się o Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, które pozwolą na zagospodarowanie dróg wewnętrznych i zbudowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej. Taka odbudowa umożliwiłyby prowadzenie m.in. działalności rekreacyjnej, agroturystycznej, gastronomicznej i transportowej. Aby korzystanie z daru natury jakim są rzeki i jeziora stało się możliwe, partnerzy projektu wyznaczyli sobie realizację następujących celów:
•    podniesienie wiedzy społeczeństwa z korzyści płynących z posiadania śródlądowych dróg wodnych i możliwościach zagospodarowywania ich w sposób przynoszący zyski zarówno inwestorom jak i osobą korzystającym z tych wód,
•    wzrost zainteresowania polityków i decydentów kwestią rozwoju dróg wodnych, jako czynnika sprzyjającego rozwojowi regionalnemu i ponadregionalnemu w zakresie turystyki i transportu,
•    stworzenie forum współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój dróg wodnych,
•    popularyzacja działań podejmowanych przez polskie miasta i gminy na rzecz zagospodarowania nabrzeży,
•    wskazanie kierunków działań na rzecz osiągania standardów komunikacji wodnej i infrastruktury nabrzeży w krajach zachodnich Europy,
•    przygotowanie materiałów i opracowań niezbędnych dla wykorzystania Funduszy Strukturalnych dla inwestycji związanych z drogami wodnymi.

Partnerzy InWater podjęli już działania mające na celu wykorzystanie wewnętrznych dróg wodnych:
•    w marcu br. odbyła się w Politechnice Gdańskiej I Międzynarodowa Konferencja InWater, podczas której zdefiniowano bariery utrudniające wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego. Uczestnicy podjęli tematy związane z  rozwojem transportu wodnego w Europie, aspektami ekonomicznymi infrastruktury turystyki wodnej, oznakowaniem dróg wodnych oraz oceną aktywności samorządów terytorialnych w działaniach na rzecz wykorzystania potencjału dróg wodnych.

•    w czerwcu br. zapoznali się z doświadczeniami krajów Regionu Morza Północnego w zakresie wykorzystania dróg wodnych i kanałów i mieli okazję gościć w firmie British Waterways, partnera wiodącego projektu Canal Link

•    w czerwcu br. w Tczewie odbyły się warsztaty pt: „Czy korzystamy ze skarbu jakim są śródlądowe drogi wodne?”, identyfikujące możliwości i bariery w wykorzystaniu śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego na polskim obszarze drogi wodnej E-70 Berlin - Kaliningrad.

I Międzynarodowa Konferencja „InWater”- Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego odbyła się 21 marca na Politechnice Gdańskiej . Organizatorem konferencji jest Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

I Międzynarodowa Konferencja „InWater” rozpocza wdrażanie projektu pod tym samym tytułem.

Partnerami projektu InWater” (realizowanego w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERBERG III B – Region Morza Bałtyckiego) są jednostki samorządów terytorialnych, ministerstwa zajmujące się ochroną środowiska, transportem, budownictwem oraz turystyką, uniwersytety, liczne stowarzyszenia miast i gmin, a także biura planowania przestrzennego – łącznie 21 partnerów pochodzących z czterech krajów: Polski, Litwy, Niemiec i Rosji. Partnerem wiodącym projektu jest Politechnika Gdańska.

Wszystkich partnerów projektu łączy idea „powrotu miast i gmin nad rzeki” i pełniejszego wykorzystanie ich potencjału dla rozwoju regionalnego. Realizować będą w ramach projektu InWater zadania dotyczące rewitalizacji, ustanowienia systemu bezpieczeństwa oraz ujednolicenia uregulowań prawnych odnoszących się do śródlądowych dróg wodnych. Efekty projektu będą wykorzystane przy ubieganiu się o dotacje z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na realizację istotnych dla regionu inwestycji infrastrukturalnych.

  Głównym celem organizatorów konferencji jest zdefiniowanie barier w wykorzystaniu śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego. Uczestnicy poruszać będą zagadnienia dotyczące przesłanek rozwoju transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie. W ich kręgu ich zainteresowania znajdą się również aspekty ekonomiczne rozwoju infrastruktury turystyki wodnej, oznakowanie dróg wodnych oraz zagadnienia aktywności samorządów terytorialnych w działaniach na rzecz wykorzystania potencjału dróg wodnych.

Warsztaty pt. „Czy korzystamy ze skarbu jakim są śródlądowe drogi wodne?" przebiegające w ramach projektu InWater, odbyły się 19 czerwca 2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Warsztaty, które zostały zorganizowane przez Politechnikę Gdańską mają na celu identyfikację możliwości i barier w wykorzystaniu śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego na obszarze polskim drogi wodnej E-70 Berlin - Kaliningrad. Partnerzy polscy uznali za swój region pilotażowy polski odcinek międzynarodowej  drogi wodnej E-70 Berlin- Kaliningrad. Ponadto uczestnicy warsztatów skoncentrują się na zagadnieniach  związanych z lokalizacją przystani, ograniczeniami w żegludze śródlądowej w Polsce oraz wymaganiami formalno-prawnymi żeglugi. Warsztaty mają uświadomić, iż śródlądowe drogi wodne w rejonie Morza Bałtyckiego znacznie różnią się swoim stopniem rozwoju oraz wykorzystania. W jego południowo-wschodniej części obserwuje się stałą degradację infrastruktury technicznej oraz niedocenianie roli jaką śródlądowe drogi wodne mogą pełnić w regionie. Zrównoważony rozwój i lepsza integracja terytorialna wymaga międzynarodowej współpracy w Wykorzystaniu Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego. Temu celowi służy projekt InWater.
Polecamy artykuy

Wschodnia część dróg wodnych Niemiec - mapa

Wyprawa z Warszawy do Amsterdamu - przekraczanie granicy


Wasze komentarze
Brak komentarzy

Wypowiedz si...
droga wojnowo pochylnia tuchlin datteln niegocin men mapa warnołty mapa holandia droga wodna śródlądzie noteć mainz odra śniardwy kilometraż moza port żeglowanie bug śrem ren polska turystyka holandia barka śluzowanie morąg gopło artykuły dniepr podnośnia elbląg niemcy zatoka jak pływać belgia droga wodna kanał augustowski kędzierzynkoźle chorzępowo wodniacy kijów pętla stobnica pętla żuław śluza amsterdam fala warta


Dankomp to nasze Biuro rachunkowe| Maluchem na Gibraltar| Gieda jachtw - bezpatne ogoszenia eglarskie - sprzedam jacht 8